Zakręcamy dopływ wody i odczytujemy wskazania wodomierzy!

Informujemy, że w sobotę 22 października ok. godziny 11 odcinamy na okres zimowy dopływ wody do działek. W tym dniu w godzinach 12 – 14 uprawnione przez Zarząd osoby odczytają wskazania wodomierzy na Państwa działkach. Prosimy o obowiązkową obecność, związaną z koniecznością osobistego podpisania dokumentu. W przypadkach losowych prosimy o pozostawienie odpowiedniego upoważnienia u sąsiada i zapewnienie dostępu do wodomierza. Przy braku potwierdzenia odczytu przez właściciela, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie, rozliczenia zużytej wody dokonamy metodą ryczałtową.

Dzień Działkowca

Zarząd ROD „Odrodzenie” serdecznie zaprasza  Wszystkich Działkowców wraz z Najbliższymi na doroczne obchody Dnia Działkowca oraz 35-lecia Polskiego Związku Działkowców. Uroczystości rozpoczną się o godz. 17 w dniu 24 września br. w świetlicy naszego ogrodu. Spotkanie ma charakter „koszyczkowy”, a zarząd zapewnia jedynie kawę, herbatę i wodę mineralną.

Serdecznie zapraszamy !

Konkursy

 

Szanowni Państwo, Działkowcy ROD „Odrodzenie”,

zgodnie z zapowiedzią, w tym roku zorganizowaliśmy dla Was dwa konkursy z nagrodami: konkurs na najpiękniejszą działkę i konkurs fotograficzny „Moja działka w fotografii”.

Poniżej zamieszczamy regulaminy konkursów.

 

REGULAMIN  KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ DZIAŁKĘ W ROD „ODRODZENIE” – 2016

 1.  Organizatorem konkursu jest Rodzinny Ogród Działkowy „Odrodzenie”.
 2.  Zasady udziału w konkursie:
  • Udział w konkursie jest dobrowolny.
  • W konkursie biorą udział działkowcy, którzy zgłoszą swoją działkę do konkursu. Zgłoszenia należy dokonać w biurze ROD „Odrodzenie” lub pocztą internetową na adres odrodzenie@gmail.com z opisem w temacie „Konkurs najpiękniejsza działka 2016”.
  • Zgłoszenie na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu i w przypadku osób nagrodzonych wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
  • Do oceny działek zostanie powołana Komisja Konkursowa, która przyzna Działkowcom nagrody i wyróżnienia.
  • Stwierdzenie nie przestrzegania postanowień regulaminu ROD w zakresie zagospodarowania działki oraz nieopłacenie składki członkowskiej i innych opłat w 2016 roku na rzecz ogrodu w ustalonych terminach skutkuje dyskwalifikacją uczestnictwa w konkursie.
 3.  Kryteria oceny działki:
Rozplanowanie i urządzenie działki

(ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu)

0 – 10 pkt.
Estetyka działki

(ład i porządek, ogrodzenie i urządzenia na działce zgodne z regulaminem ROD)

0 – 10 pkt.
Trawnik i jego utrzymanie 0 – 10 pkt.
Część ozdobno-wypoczynkowa, w tym:
     a. bogaty dobór roślin ozdobnych 0 – 10 pkt.
     b. urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne 0 – 10 pkt.
Część produkcyjna działki, w tym:
     a. sadownicza (różnorodność drzew i krzewów  owocowych, przestrzeganie odległości nasadzeń od granic działki, prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność) 0 – 10 pkt.
     b. warzywnicza (bogaty dobór gatunków, w tym ziół) 0 – 10 pkt.
Mała architektura na działce:
     a. płotki, murki, trejaże, pergole, oczka i zbiorniki wodne 0 – 10 pkt.
     b. inne elementy małej architektury 0 – 10 pkt.
Estetyka i stan techniczny altany
     a. wymiary i stan techniczny zgodne z regulaminem ROD 0 – 10 pkt.
     b. wykorzystanie altany zgodnie z regulaminem ROD 0 – 10 pkt.
     c. estetyka altany 0 – 10 pkt.
Posiadanie na działce kompostownika i jego wykorzystanie 0 – 10 pkt.
Ekologia na działce (budki lęgowe, karmniki dla ptaków i owadów pożytecznych, ekologiczne sposoby ochrony roślin, stosowanie nawozów naturalnych) 0 – 10 pkt.
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO UZYSKANIA 140 PKT.

 

 1. Terminarz konkursu:
  • Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej http://www.rod_odrodzenie.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych ogrodu.
  • Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą do godziny 18.00 w dniu 20 lipca 2016 r. Działki zgłoszone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
  • Ocena działek biorących udział w konkursie nastąpi po 20 lipca, w tym samym dla wszystkich działek dniu, ustalonym przez Komisję Konkursową.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicach ogłoszeniowych i na stronie internetowej ogrodu do końca sierpnia.
  • Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi we wrześniu br. podczas obchodów Dnia Działkowca oraz 35-lecia PZD.

 

 1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa, do której należy również ostateczna interpretacja Regulaminu.

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MOJA DZIAŁKA W FOTOGRAFII”

 1.  Organizatorem konkursu jest Rodzinny Ogród Działkowy „Odrodzenie”.
 2.  Celem konkursu jest uwrażliwienie uczestników na piękno przyrody, kształtowanie ich świadomości ekologicznej oraz rozwijanie wśród działkowców umiejętności obserwowania i dokumentowania zdarzeń zachodzących w ich najbliższym otoczeniu.
 3.  Przedmiotem konkursu jest amatorska fotografia autorska. Zdjęcia powinny zostać zrobione na działce uczestnika konkursu położonej w ROD „Odrodzenie”.
 4.  Konkurs jest skierowany do działkowców ROD „Odrodzenie”.
 5.  Zasady udziału w konkursie:
 • Udział w konkursie jest dobrowolny.
 • Organizator nie zapewnia sprzętu fotograficznego.
 • Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez jednego uczestnika konkursu.
 • Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie.
 • Zdjęcia zapisane w formie elektronicznej należy przesłać pocztą internetową na adres odrodzenie@gmail.com z opisem w temacie „Konkurs Moja działka w fotografii” lub dostarczyć do biura ROD (w dniach dyżurów zarządu) w formie plików zapisanych na płycie CD lub DVD.
 • Pliki z fotografiami prosimy opisać według szablonu: „tytuł zdjęcia_imię i nazwisko_numer działki”. Do prac prosimy dołączyć dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
 • Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz rezygnację z korzyści wynikających z praw autorskich.
 • Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
 • Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 • Do oceny złożonych prac zostanie powołana Komisja Konkursowa, która przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę.
 1. Terminarz konkursu:
 • Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej www.rod_odrodzenie.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych ogrodu.
 • Prace konkursowe należy składać do godziny 18.00 w dniu 17.08.2016 r.
 • Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do końca sierpnia.
 • Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej ogrodu.
 • Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi we wrześniu br. podczas obchodów Dnia Działkowca oraz 35-lecia PZD.
 1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa, do której należy również ostateczna interpretacja Regulaminu.

Opłaty 2016

W dniu 10 kwietnia, podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Odrodzenie” uchwalono wysokość opłat przypadających na każdą działkę w roku 2016.

Łącznie opłaty wynoszą 480 zł i obejmują:

1. składkę członkowską

    6,- zł

2. opłatę partycypacyjną

  28,- zł

3. opłatę ogrodową

200,- zł

4. opłatę za wywóz odpadów komunalnych

56,- zł

5. dopłatę do kosztów wody zużytej w roku 2015

64,- zł

6. zaliczkę na wodę na rok 2016

126,-zł

Termin płatności upływa 30 czerwca 2016 r.

Numer naszego konta bankowego:

Bank PKO BP SA II Oddział w Łodzi, rachunek nr:  14 1020 3408 0000 4802 0121 9997

Wycinanie drzew i krzewów (wyciąg)

Na terenie ogrodów działkowych wolno:
1. wycinać bez zezwolenia drzewa i krzewy zaliczane do gatunków owocowych;
2. usuwać i wycinać bez opłat i zezwolenia złomy i wywroty drzew i krzewów ozdobnych, ale po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia;
3. usuwać bez zezwolenia drzewa inne niż owocowe, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
4. usuwać bez zezwolenia krzewy, których wiek nie przekroczył 10 lat.
Pełne i szczegółowe informacje nt wycinania drzew i krzewów znaleźć można w ustawie o ochronie przyrody
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880
oraz na stronach Urzędu Miasta Łodzi:
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=16&id=953

Click to access _plik.php

Regulamin rozliczania kosztów wody

Regulamin rozliczania kosztów wody zużywanej w ROD „Odrodzenie” w Łodzi

1. Zużycie wody w ogrodzie ustala się raz w roku.

2. Podstawą rozliczeń są odczyty wskazań wodomierzy ZWiK zainstalowanych w punktach przyłączy wodociągowych przy ulicach Wycieczkowej i Strzeleckiego.

3. Opłaty za wodę wnoszone są przez każdego z działkowców corocznie, do końca czerwca.

4. Na opłatę za wodę składają się:

      a) opłata za wodę zużytą indywidualnie na działce,

      b) opłata wodna, którą wprowadza się z chwilą zainstalowania wodomierzy na wszystkich działkach,

      c) opłata za wodę zużytą w obiektach wspólnych i na przyległych do nich terenach.

5. Rozliczenie kosztów indywidualnego zużycia wody odbywa się na podstawie odczytu wskazań wodomierza zainstalowanego na działce. Zainstalowanie sprawnego, legalizowanego wodomierza jest obowiązkowe.

6. Odczytu wskazań wodomierza dokonuje się raz do roku (jesienią), po zamknięciu dopływu wody do sieci głównej.

7. Zainstalowanie lub wymianę wodomierza należy zgłosić do Zarządu, którego przedstawiciel dokona odczytu stanu początkowego, wprowadzi dane do ewidencji ROD oraz zaplombuje wodomierz. Brak plomby ROD na wodomierzu skutkuje rozliczeniem kosztów zużycia wody w danym roku w systemie ryczałtowym.

8. Wysokości opłaty ryczałtowej ustala się dzieląc ilość wody zużytą w ROD, pomniejszoną o sumę wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach i w świetlicy ogrodowej oraz ilość wody niezbędną do napełnienia sieci głównej na początku sezonu i ubytki wody z powodu awarii sieci głównej w ciągu sezonu, przez ilość działek bez wodomierzy. Stosuje się ją w okresie przejściowym wdrażania regulaminu.

9. Zainstalowanie wodomierza w trakcie okresu rozliczeniowego nie daje podstawy do rozliczenia kosztów zużycia wody wg jego wskazań i opłata za ten okres będzie wyliczona ryczałtowo.

10. Działkowiec zgłasza do Zarządu ROD wyniki wskazań wodomierza i w obecności gospodarza sektora lub innej osoby upoważnionej przez Zarząd podpisuje protokół stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

11. Uniemożliwienie odczytu wskazań wodomierza w wyznaczonym przez Zarząd terminie spowoduje obciążenie działkowca kosztami za zużytą wodę wg systemu ryczałtowego.

12. Koszty zainstalowania wodomierza, jego legalizacji i wymiany oraz usuwania awarii sieci wodociągowej w części położonej na działce za głównym zaworem odcinającym obciążają indywidualnie każdego działkowca.

13. Czerpanie wody z głównej sieci wodociągowej z pominięciem urządzeń pomiarowych traktowane jest jako kradzież na szkodę ROD.

14. Informację o indywidualnych kosztach zużycia wody Zarząd ROD przedstawia raz w roku, na Walnym Zebraniu.

15. Biorąc pod uwagę zastrzeżenie zawarte w punkcie 4b niniejszego regulaminu, Zarząd ROD ustala wysokość solidarnej opłaty wodnej na dany rok, uwzględniającej koszty wynikających z:

      a. ubytków wody w sieci (różnica między wodomierzami głównymi a sumą wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach),

         b. ubytków wody z powodu awarii sieci głównej w ciągu sezonu,

         c. napełnienia sieci wodą na początku sezonu (wiosną).

16. Wysokość opłaty wodnej ustalana jest na podstawie danych z ubiegłego roku z uwzględnieniem nadwyżek i niedoborów i wraz z terminem jej wnoszenia przedstawiana jest na Walnym Zebraniu w postaci projektu uchwały.

17. Nadwyżkę z tytułu różnic w prognozowanych i rzeczywistych wydatkach w zakresie opłaty wodnej można przeznaczyć jedynie na obniżenie opłaty w kolejnym roku oraz na nakłady na sieć wodną ogrodową. Niedobory pokrywane będą z bieżących środków i obciążą każdego z działkowców w najbliższym okresie rozliczeniowym.

18. Wysokość opłaty za wodę zużytą w obiektach wspólnych i na przyległych do nich terenach ustalana jest przez Zarząd w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego w świetlicy ROD. Wylicza się ją w przeliczeniu na każdą działkę, po odjęciu kosztów zużycia wody przez wynajmujących salę świetlicy.

19. Opłata za wodę zużytą w obiektach wspólnych i na przyległych do nich terenach łącznie z kosztami konserwacji sieci, bieżących napraw i usuwania awarii sieci wodociągowej, wnoszona jest jako część opłaty ogrodowej ustalanej uchwałą Walnego Zebrania.

20. Każdy działkowiec zobowiązany jest do oszczędnego gospodarowania wodą, dbania o stan techniczny instalacji oraz do niezwłocznego zgłaszania do Zarządu ROD awarii lub przypadków niegospodarności w korzystaniu z wody.

Łódź, 10 kwietnia 2016

Regulamin walnego zebrania sprawozdawczego

REGULAMIN

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „Odrodzenie” w Łodzi

dnia  10 kwietnia 2016  roku

 

 1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD, użytkujący działki w ROD „Odrodzenie” w Łodzi  i zaproszeni przez Zarząd ROD goście oraz przedstawiciele organów wyższych PZD.
 2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Odrodzenie” mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
 3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego zebrania, komisji, w wyborach uzupełniających), wszystkimi wnioskami oraz uchwałami i mają je wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Odrodzenie” w Łodzi.
 4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków), do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD, na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD i mają je wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Odrodzenie”, z wyjątkiem przypadków określonych w § 42 ust. 5 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.
 5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie I Wiceprezes.
 6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
 7. Walne zebranie wybiera Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą (o ile zachodzi potrzeba) oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
 8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania sprawozdawczego. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
 9. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 10. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD.
 11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
 12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
 13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
 14. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
 15. Komisja Mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, Komisja Mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
 16. Komisja Uchwał i Wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
 17. W przypadku przeprowadzania wyborów uzupełniających Komisja Wyborcza rejestruje kandydatów zgłaszanych do Zarządu ROD lub do Komisji Rewizyjnej ROD i przedstawia je pod głosowanie walnego zebranie. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD mający czynne prawo wyborcze uczestniczący w zebraniu.
 18. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 19. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 20. O podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów „za” niż „przeciw” (zwykła większość).
 21. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium (przy braku porozumienia decyduje Przewodniczący).
 22. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.
 23. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2015 rok i sprawozdania finansowego za 2015 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku,
 • wyników wyborów uzupełniających do Zarządu ROD i (lub) do Komisji Rewizyjnej ROD w przypadku ich przeprowadzenia,
 • wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w 2016 roku
 • planu pracy na rok 2016,
 • preliminarza finansowego na 2016 rok,
 • innych dotyczących działalności ogrodu.
 1. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania, z tym że uchwal dotyczące wyników wyborów wraz z przewodniczącym Komisji Wyborczej, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków.
 2. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium walnego zebrania.

 

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO  ZEBRANIA

 

 

Łódź, dnia 10 kwietnia 2016 roku