Porządek obrad walnego zebrania sprawozdawczego

 

Porządek obrad walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Odrodzenie” w Łodzi w dniu 10 kwietnia 2016 r. 

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2015 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 roku.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną  ROD za 2015 rok wraz  z  wnioskiem o przyjecie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2016 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2016 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 roku.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku.
 15. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.
 16. Uchwalenie planu pracy na 2016 rok.
 17. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2016 rok.
 18. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.