Porządek obrad walnego zebrania sprawozdawczego

 

Porządek obrad walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Odrodzenie” w Łodzi w dniu 10 kwietnia 2016 r. 

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2015 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 roku.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną  ROD za 2015 rok wraz  z  wnioskiem o przyjecie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2016 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2016 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 roku.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku.
 15. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.
 16. Uchwalenie planu pracy na 2016 rok.
 17. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2016 rok.
 18. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.
Reklamy