Regulamin rozliczania kosztów wody

Regulamin rozliczania kosztów wody zużywanej w ROD „Odrodzenie” w Łodzi

1. Zużycie wody w ogrodzie ustala się raz w roku.

2. Podstawą rozliczeń są odczyty wskazań wodomierzy ZWiK zainstalowanych w punktach przyłączy wodociągowych przy ulicach Wycieczkowej i Strzeleckiego.

3. Opłaty za wodę wnoszone są przez każdego z działkowców corocznie, do końca czerwca.

4. Na opłatę za wodę składają się:

      a) opłata za wodę zużytą indywidualnie na działce,

      b) opłata wodna, którą wprowadza się z chwilą zainstalowania wodomierzy na wszystkich działkach,

      c) opłata za wodę zużytą w obiektach wspólnych i na przyległych do nich terenach.

5. Rozliczenie kosztów indywidualnego zużycia wody odbywa się na podstawie odczytu wskazań wodomierza zainstalowanego na działce. Zainstalowanie sprawnego, legalizowanego wodomierza jest obowiązkowe.

6. Odczytu wskazań wodomierza dokonuje się raz do roku (jesienią), po zamknięciu dopływu wody do sieci głównej.

7. Zainstalowanie lub wymianę wodomierza należy zgłosić do Zarządu, którego przedstawiciel dokona odczytu stanu początkowego, wprowadzi dane do ewidencji ROD oraz zaplombuje wodomierz. Brak plomby ROD na wodomierzu skutkuje rozliczeniem kosztów zużycia wody w danym roku w systemie ryczałtowym.

8. Wysokości opłaty ryczałtowej ustala się dzieląc ilość wody zużytą w ROD, pomniejszoną o sumę wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach i w świetlicy ogrodowej oraz ilość wody niezbędną do napełnienia sieci głównej na początku sezonu i ubytki wody z powodu awarii sieci głównej w ciągu sezonu, przez ilość działek bez wodomierzy. Stosuje się ją w okresie przejściowym wdrażania regulaminu.

9. Zainstalowanie wodomierza w trakcie okresu rozliczeniowego nie daje podstawy do rozliczenia kosztów zużycia wody wg jego wskazań i opłata za ten okres będzie wyliczona ryczałtowo.

10. Działkowiec zgłasza do Zarządu ROD wyniki wskazań wodomierza i w obecności gospodarza sektora lub innej osoby upoważnionej przez Zarząd podpisuje protokół stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

11. Uniemożliwienie odczytu wskazań wodomierza w wyznaczonym przez Zarząd terminie spowoduje obciążenie działkowca kosztami za zużytą wodę wg systemu ryczałtowego.

12. Koszty zainstalowania wodomierza, jego legalizacji i wymiany oraz usuwania awarii sieci wodociągowej w części położonej na działce za głównym zaworem odcinającym obciążają indywidualnie każdego działkowca.

13. Czerpanie wody z głównej sieci wodociągowej z pominięciem urządzeń pomiarowych traktowane jest jako kradzież na szkodę ROD.

14. Informację o indywidualnych kosztach zużycia wody Zarząd ROD przedstawia raz w roku, na Walnym Zebraniu.

15. Biorąc pod uwagę zastrzeżenie zawarte w punkcie 4b niniejszego regulaminu, Zarząd ROD ustala wysokość solidarnej opłaty wodnej na dany rok, uwzględniającej koszty wynikających z:

      a. ubytków wody w sieci (różnica między wodomierzami głównymi a sumą wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach),

         b. ubytków wody z powodu awarii sieci głównej w ciągu sezonu,

         c. napełnienia sieci wodą na początku sezonu (wiosną).

16. Wysokość opłaty wodnej ustalana jest na podstawie danych z ubiegłego roku z uwzględnieniem nadwyżek i niedoborów i wraz z terminem jej wnoszenia przedstawiana jest na Walnym Zebraniu w postaci projektu uchwały.

17. Nadwyżkę z tytułu różnic w prognozowanych i rzeczywistych wydatkach w zakresie opłaty wodnej można przeznaczyć jedynie na obniżenie opłaty w kolejnym roku oraz na nakłady na sieć wodną ogrodową. Niedobory pokrywane będą z bieżących środków i obciążą każdego z działkowców w najbliższym okresie rozliczeniowym.

18. Wysokość opłaty za wodę zużytą w obiektach wspólnych i na przyległych do nich terenach ustalana jest przez Zarząd w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego w świetlicy ROD. Wylicza się ją w przeliczeniu na każdą działkę, po odjęciu kosztów zużycia wody przez wynajmujących salę świetlicy.

19. Opłata za wodę zużytą w obiektach wspólnych i na przyległych do nich terenach łącznie z kosztami konserwacji sieci, bieżących napraw i usuwania awarii sieci wodociągowej, wnoszona jest jako część opłaty ogrodowej ustalanej uchwałą Walnego Zebrania.

20. Każdy działkowiec zobowiązany jest do oszczędnego gospodarowania wodą, dbania o stan techniczny instalacji oraz do niezwłocznego zgłaszania do Zarządu ROD awarii lub przypadków niegospodarności w korzystaniu z wody.

Łódź, 10 kwietnia 2016

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s