Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego 2017

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Odrodzenie” w Łodzi w dniu 23 kwietnia 2017 r. 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną  ROD za 2016 rok wraz  z  wnioskiem o przyjecie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2017 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 roku.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku.
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.
 17. Uchwalenie planu pracy na 2017 rok.
 18. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok.
 19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.
Reklamy