Regulamin rozliczania kosztów wody zużywanej w ROD „Odrodzenie” w Łodzi zatwierdzony przez Walne Zebranie członków PZD w dniu 22 kwietnia 2018 r.

1. Podstawą rozliczeń są odczyty wskazań wodomierzy ZWiK zainstalowanych w punktach przyłączy wodociągowych przy ulicach Wycieczkowej i Strzeleckiego.

2. Zużycie wody w ogrodzie ustala się raz w roku.

3. Opłata za zużytą wodę obliczana jest wg stawek ustalonych przez dostawcę wody.

4. Na opłatę za wodę składają się:
a) opłata za wodę zużytą indywidualnie na działce,
b) opłata wodna, mająca na celu pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody,
c) opłata za wodę zużytą w obiektach wspólnych i na przyległych do nich terenach w części przypadającej na każdą działkę – wliczana do opłaty ogrodowej.

5. Rozliczenie kosztów indywidualnego zużycia wody odbywa się na podstawie odczytu wskazań wodomierza zainstalowanego na działce.

6. Zainstalowanie sprawnego, legalizowanego wodomierza jest obowiązkowe, a jego brak skutkuje odcięciem dopływu wody do działki.

7. Koszty zainstalowania wodomierza, jego legalizacji i wymiany oraz usuwania awarii sieci wodociągowej w części położonej na działce za głównym zaworem odcinającym obciążają indywidualnie każdego działkowca.

8. Czerpanie wody z głównej sieci wodociągowej z pominięciem urządzeń pomiarowych traktowane jest jako kradzież na szkodę ROD i zagrożone jest pozbawieniem praw do działki.

9. Użytkownik działki ma obowiązek umożliwić w każdym czasie dokonanie kontroli stanu wodociągu i urządzenia pomiarowego przez przedstawicieli Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.

10. Odczytu wskazań wodomierza dokonuje się jesienią, po zamknięciu dopływu wody do sieci głównej. W przypadku wodomierzy zdejmowanych przez działkowca na okres zimowy lub wymiany wodomierza, odczytu wskazań dokonuje się również podczas jego ponownego plombowania.

11. Odczytu wskazań wodomierza dokonują osoby upoważnione przez Zarząd w obecności działkowca, który podpisuje protokół stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. Dopuszcza się reprezentowanie działkowca przez osobę upoważnioną.

12. Uniemożliwienie odczytu wskazań wodomierza w wyznaczonym przez Zarząd terminie, jak również zdjęcie wodomierza na okres zimowy przed dokonaniem odczytu spowoduje obciążenie działkowca kosztami za zużytą wodę wg systemu ryczałtowego.

13. Ryczałt za zużytą wodę oblicza się mnożąc średnią wartość zużycia wody w ostatnich trzech latach przypadającą na jedną działkę przez aktualną cenę dostarczanej wody.

14. Wymianę wodomierza należy zgłosić do Zarządu, którego przedstawiciel dokona odczytu stanu początkowego, wprowadzi dane do ewidencji ROD i w odpowiednim czasie zaplombuje wodomierz.

15. Zerwanie plomby, uszkodzenie mechaniczne lub kradzież wodomierza należy bezzwłocznie zgłosić do Zarządu ROD. Rozliczenie kosztów wody za okres od poprzedniego odczytu nastąpi wówczas w formie opłaty ryczałtowej. Brak zgłoszenia może zostać potraktowany jako próba nielegalnego poboru wody, co powoduje określone konsekwencje prawne.

16. Wysokość opłaty wodnej na dany rok ustala Zarząd ROD, uwzględniając koszty wynikających z:
a) ubytków wody w sieci (różnica między wodomierzami głównymi a sumą wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach i w świetlicy ogrodowej),
b) ubytków wody z powodu awarii sieci głównej w ciągu sezonu,
c) napełnienia sieci wodą na początku sezonu (wiosną).

17. Wysokość opłaty wodnej przypadającej na każdą działkę ustalana jest na podstawie danych z ubiegłego roku z uwzględnieniem nadwyżek i niedoborów i wraz z terminem jej wnoszenia przedstawiana jest na Walnym Zebraniu w postaci projektu uchwały.

18. Nadwyżkę z tytułu różnic w prognozowanych i rzeczywistych wydatkach w zakresie opłaty wodnej można przeznaczyć jedynie na obniżenie opłaty w kolejnym roku oraz na nakłady na sieć wodną ogrodową. Niedobory pokrywane będą z bieżących środków i obciążą każdego z działkowców w najbliższym okresie rozliczeniowym.

19. Wysokość opłaty za wodę zużytą w obiektach wspólnych i na przyległych do nich terenach ustalana jest przez Zarząd w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego w świetlicy ROD. Wylicza się ją w przeliczeniu na każdą działkę, po odjęciu kosztów zużycia wody przez wynajmujących salę świetlicy.

20. Opłata za wodę zużytą w obiektach wspólnych i na przyległych do nich terenach łącznie z kosztami konserwacji sieci, bieżących napraw i usuwania awarii sieci wodociągowej, wnoszona jest jako część opłaty ogrodowej ustalanej uchwałą Walnego Zebrania.

21. Informację o indywidualnych kosztach zużycia wody Zarząd ROD przedstawia raz w roku, na Walnym Zebraniu.

22. Opłaty za wodę wnoszone są przez każdego z działkowców corocznie, do końca czerwca i obejmują zaliczkę w wysokości równej opłacie za wodę za rok ubiegły. Przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty spowoduje powiększenie kwoty należnej o odsetki ustawowe.

23. Każdy działkowiec zobowiązany jest do oszczędnego gospodarowania wodą, dbania o stan techniczny instalacji oraz do niezwłocznego zgłaszania do Zarządu ROD awarii lub przypadków niegospodarności w korzystaniu z wody.

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD „ODRODZENIE” W ŁODZI W DNIU 22 KWIETNIA 2018 ROKU

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 roku.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 rok wraz
  z wnioskiem o przyjecie lub odrzucenie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2018 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 roku.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku.
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku.
 17. Uchwalenie planu pracy na 2018 rok.
 18. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 rok.
 19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW PZD W ROD „ODRODZENIE” W ŁODZI W ROKU 2018

 1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD, użytkujący działki w ROD „Odrodzenie” w Łodzi i zaproszeni przez Zarząd ROD goście oraz przedstawiciele organów wyższych PZD.
 2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Odrodzenie” mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
 3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego zebrania, komisji, w wyborach uzupełniających), wszystkimi wnioskami oraz uchwałami i mają je wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Odrodzenie” w Łodzi.
 4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków), do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD, na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD i mają je wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Odrodzenie”, z wyjątkiem przypadków określonych w § 42 ust. 5 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.
 5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie I Wiceprezes.
 6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
 7. Walne zebranie wybiera Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą (o ile zachodzi potrzeba) oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
 8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania sprawozdawczego. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
 9. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 10. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD.
 11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
 12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
 13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
 14. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
 15. Komisja Mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, Komisja Mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
 16. Komisja Uchwał i Wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
 17. W przypadku przeprowadzania wyborów uzupełniających Komisja Wyborcza rejestruje kandydatów zgłaszanych do Zarządu ROD lub do Komisji Rewizyjnej ROD i przedstawia je pod głosowanie walnego zebranie. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD mający czynne prawo wyborcze uczestniczący w zebraniu.
 18. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 19. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 20. O podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów „za” niż „przeciw” (zwykła większość).
 21. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium (przy braku porozumienia decyduje Przewodniczący).
 22. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.
 23. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
  – zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2017 rok i sprawozdania finansowego za 2017 rok,
  – zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku,
  – wyników wyborów uzupełniających do Zarządu ROD i (lub) do Komisji Rewizyjnej ROD w przypadku ich przeprowadzenia,
  – wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w 2018 roku
  – planu pracy na rok 2018,
  – preliminarza finansowego na 2018 rok,
  – innych dotyczących działalności ogrodu.
 24. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania, z tym że uchwały dotyczące wyników wyborów wraz z przewodniczącym Komisji Wyborczej, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków.
 25. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium walnego zebrania.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA