PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD „ODRODZENIE” W ŁODZI W DNIU 22 KWIETNIA 2018 ROKU

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 roku.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 rok wraz
  z wnioskiem o przyjecie lub odrzucenie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2018 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 roku.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku.
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku.
 17. Uchwalenie planu pracy na 2018 rok.
 18. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 rok.
 19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.
Reklamy