Regulamin rozliczania kosztów wody zużywanej w ROD „Odrodzenie” w Łodzi zatwierdzony przez Walne Zebranie członków PZD w dniu 22 kwietnia 2018 r.

1. Podstawą rozliczeń są odczyty wskazań wodomierzy ZWiK zainstalowanych w punktach przyłączy wodociągowych przy ulicach Wycieczkowej i Strzeleckiego.

2. Zużycie wody w ogrodzie ustala się raz w roku.

3. Opłata za zużytą wodę obliczana jest wg stawek ustalonych przez dostawcę wody.

4. Na opłatę za wodę składają się:
a) opłata za wodę zużytą indywidualnie na działce,
b) opłata wodna, mająca na celu pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody,
c) opłata za wodę zużytą w obiektach wspólnych i na przyległych do nich terenach w części przypadającej na każdą działkę – wliczana do opłaty ogrodowej.

5. Rozliczenie kosztów indywidualnego zużycia wody odbywa się na podstawie odczytu wskazań wodomierza zainstalowanego na działce.

6. Zainstalowanie sprawnego, legalizowanego wodomierza jest obowiązkowe, a jego brak skutkuje odcięciem dopływu wody do działki.

7. Koszty zainstalowania wodomierza, jego legalizacji i wymiany oraz usuwania awarii sieci wodociągowej w części położonej na działce za głównym zaworem odcinającym obciążają indywidualnie każdego działkowca.

8. Czerpanie wody z głównej sieci wodociągowej z pominięciem urządzeń pomiarowych traktowane jest jako kradzież na szkodę ROD i zagrożone jest pozbawieniem praw do działki.

9. Użytkownik działki ma obowiązek umożliwić w każdym czasie dokonanie kontroli stanu wodociągu i urządzenia pomiarowego przez przedstawicieli Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.

10. Odczytu wskazań wodomierza dokonuje się jesienią, po zamknięciu dopływu wody do sieci głównej. W przypadku wodomierzy zdejmowanych przez działkowca na okres zimowy lub wymiany wodomierza, odczytu wskazań dokonuje się również podczas jego ponownego plombowania.

11. Odczytu wskazań wodomierza dokonują osoby upoważnione przez Zarząd w obecności działkowca, który podpisuje protokół stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. Dopuszcza się reprezentowanie działkowca przez osobę upoważnioną.

12. Uniemożliwienie odczytu wskazań wodomierza w wyznaczonym przez Zarząd terminie, jak również zdjęcie wodomierza na okres zimowy przed dokonaniem odczytu spowoduje obciążenie działkowca kosztami za zużytą wodę wg systemu ryczałtowego.

13. Ryczałt za zużytą wodę oblicza się mnożąc średnią wartość zużycia wody w ostatnich trzech latach przypadającą na jedną działkę przez aktualną cenę dostarczanej wody.

14. Wymianę wodomierza należy zgłosić do Zarządu, którego przedstawiciel dokona odczytu stanu początkowego, wprowadzi dane do ewidencji ROD i w odpowiednim czasie zaplombuje wodomierz.

15. Zerwanie plomby, uszkodzenie mechaniczne lub kradzież wodomierza należy bezzwłocznie zgłosić do Zarządu ROD. Rozliczenie kosztów wody za okres od poprzedniego odczytu nastąpi wówczas w formie opłaty ryczałtowej. Brak zgłoszenia może zostać potraktowany jako próba nielegalnego poboru wody, co powoduje określone konsekwencje prawne.

16. Wysokość opłaty wodnej na dany rok ustala Zarząd ROD, uwzględniając koszty wynikających z:
a) ubytków wody w sieci (różnica między wodomierzami głównymi a sumą wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach i w świetlicy ogrodowej),
b) ubytków wody z powodu awarii sieci głównej w ciągu sezonu,
c) napełnienia sieci wodą na początku sezonu (wiosną).

17. Wysokość opłaty wodnej przypadającej na każdą działkę ustalana jest na podstawie danych z ubiegłego roku z uwzględnieniem nadwyżek i niedoborów i wraz z terminem jej wnoszenia przedstawiana jest na Walnym Zebraniu w postaci projektu uchwały.

18. Nadwyżkę z tytułu różnic w prognozowanych i rzeczywistych wydatkach w zakresie opłaty wodnej można przeznaczyć jedynie na obniżenie opłaty w kolejnym roku oraz na nakłady na sieć wodną ogrodową. Niedobory pokrywane będą z bieżących środków i obciążą każdego z działkowców w najbliższym okresie rozliczeniowym.

19. Wysokość opłaty za wodę zużytą w obiektach wspólnych i na przyległych do nich terenach ustalana jest przez Zarząd w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego w świetlicy ROD. Wylicza się ją w przeliczeniu na każdą działkę, po odjęciu kosztów zużycia wody przez wynajmujących salę świetlicy.

20. Opłata za wodę zużytą w obiektach wspólnych i na przyległych do nich terenach łącznie z kosztami konserwacji sieci, bieżących napraw i usuwania awarii sieci wodociągowej, wnoszona jest jako część opłaty ogrodowej ustalanej uchwałą Walnego Zebrania.

21. Informację o indywidualnych kosztach zużycia wody Zarząd ROD przedstawia raz w roku, na Walnym Zebraniu.

22. Opłaty za wodę wnoszone są przez każdego z działkowców corocznie, do końca czerwca i obejmują zaliczkę w wysokości równej opłacie za wodę za rok ubiegły. Przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty spowoduje powiększenie kwoty należnej o odsetki ustawowe.

23. Każdy działkowiec zobowiązany jest do oszczędnego gospodarowania wodą, dbania o stan techniczny instalacji oraz do niezwłocznego zgłaszania do Zarządu ROD awarii lub przypadków niegospodarności w korzystaniu z wody.