W SOBOTĘ 28 PAŹDZIERNIKA ZAKRĘCAMY DOPŁYW WODY I ODCZYTUJEMY WSKAZANIA WODOMIERZY ZA ROK 2017!

Informujemy, że w sobotę 28 października ok. godziny 10 odetniemy na okres zimowy dopływ wody do działek. W tym dniu w godzinach 10 – 14 uprawnione przez Zarząd osoby odczytają wskazania wodomierzy na Państwa działkach. Prosimy o obowiązkową obecność, związaną z koniecznością osobistego podpisania dokumentu. W przypadkach losowych prosimy o pozostawienie odpowiedniego upoważnienia u sąsiada lub przekazania go członkom zarządu i zapewnienie dostępu do wodomierza. Przy braku potwierdzenia odczytu przez właściciela, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie, rozliczenia zużytej wody dokonamy metodą ryczałtową.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z uchwałą podjętą przez Państwa na Walnym Zebraniu, od roku 2018 każda działka, na której pobierana jest woda z naszego wodociągu, musi być wyposażona w wodomierz!

Reklamy

U NAS DZIEŃ DZIAŁKOWCA 23 WRZEŚNIA

Zarząd ROD „Odrodzenie” serdecznie zaprasza  Wszystkich Naszych Działkowców wraz z Najbliższymi na doroczne obchody Dnia Działkowca oraz 120-lecia istnienia ogrodów działkowych w Polsce. Uroczystości rozpoczną się o godz. 17 w dniu 23 września br. (sobota) w świetlicy naszego ogrodu. Spotkanie towarzyskie po części oficjalnej ma charakter „koszyczkowy”, a zarząd zapewnia jedynie kawę, herbatę i wodę mineralną.

Serdecznie zapraszamy !

JEŚLI MUSICIE PAŃSTWO WYCINAĆ

KOMUNIKAT Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zasad wycinki drzew na terenach ROD

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W odniesieniu do drzew rosnących na działkach –  o zezwolenie występują działkowcy. Jeśli zaś drzewo przekraczające ustawowe limity rośnie na terenie ogólnym ROD, zarząd ogrodu – przed wycinką – zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwego organu (art. 16 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).

Nie ulegają zmianie zasady wycinki:

 • drzew owocowych

można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)

 • krzewów

tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem działkowiec (zarząd ROD) zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.

Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, jednostka krajowa PZD zwraca się zarówno do działkowców, jak i do zarządów ROD o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

 Prezydium Krajowej Rady PZD

 

NOWY SKŁAD ZARZĄDU

W związku z rezygnacją p. Jacka Łuczyńskiego z pracy w Zarządzie ROD „Odrodzenie” i pełnienia w nim funkcji prezesa, w dniu 07 czerwca br. nastąpiły zmiany w składzie zarządu i jego reorganizacja. Nowym prezesem wybrano p. Piotra Preslera.

Obecnie zarząd pracuje w następującym składzie:

Piotr Presler – prezes zarządu

Jerzy Olaszek – wiceprezes zarządu

Irena Antczak – sekretarz

Janina Sęczkowska – skarbnik

Jadwiga Motylewska – członek zarządu

 

Zachęcamy Państwa do wszechstronnej współpracy.

ODKRĘCAMY WODĘ

Zarząd ROD informuje, że w dniu 29 kwietnia (sobota) w godzinach 10 – 15 upoważnione osoby będą spisywały wskazania działkowych wodomierzy. Tam gdzie będzie to konieczne, zostaną założone nowe plomby.

Obowiązkowe jest podpisanie arkusza spisowego przez Działkowca lub osobę przez niego upoważnioną.

W sytuacjach losowych (losie bądź dla nas łaskawy), prosimy o kontakt telefoniczny z numerem  886-731-431.

Przypominamy, że zgodnie z ubiegłoroczną uchwałą podjętą przez Działkowców na Walnym Zebraniu, poczynając od roku 2017 wszystkie działki MUSZĄ być wyposażone w wodomierze.

Odkręcenie dopływu wody nastąpi prawdopodobnie 30 kwietnia (w niedzielę) przed południem.

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Odrodzenie” odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2017 r. w naszej świetlicy przy ulicy Wycieczkowej 1/5.

Początek zebrania w pierwszym terminie o godzinie 16.00, w drugim terminie o godzinie 16.30.

Regulamin zebrania, porządek obrad oraz materiały sprawozdawcze wyłożone będą do wglądu w siedzibie Zarządu ROD (ul. Wycieczkowa 1/5), w dniach 12 i 19 kwietnia br. w godzinach 16.00 – 18.00.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego 2017

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Odrodzenie” w Łodzi w dniu 23 kwietnia 2017 r. 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną  ROD za 2016 rok wraz  z  wnioskiem o przyjecie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2017 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 roku.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku.
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.
 17. Uchwalenie planu pracy na 2017 rok.
 18. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok.
 19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.