WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD W ROD „ODRODZENIE” W ROKU 2018

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Odrodzenie” odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2018 r. w naszej świetlicy przy ulicy Wycieczkowej 1/5.

Początek zebrania w pierwszym terminie o godzinie 10.00, w drugim terminie o godzinie 10.30.

Regulamin zebrania, porządek obrad oraz materiały sprawozdawcze wyłożone będą do wglądu w siedzibie Zarządu ROD (ul. Wycieczkowa 1/5), w dniach 11 i 18 kwietnia br. w godzinach 16.00 – 18.00.

Reklamy

W SOBOTĘ 28 PAŹDZIERNIKA ZAKRĘCAMY DOPŁYW WODY I ODCZYTUJEMY WSKAZANIA WODOMIERZY ZA ROK 2017!

Informujemy, że w sobotę 28 października ok. godziny 10 odetniemy na okres zimowy dopływ wody do działek. W tym dniu w godzinach 10 – 14 uprawnione przez Zarząd osoby odczytają wskazania wodomierzy na Państwa działkach. Prosimy o obowiązkową obecność, związaną z koniecznością osobistego podpisania dokumentu. W przypadkach losowych prosimy o pozostawienie odpowiedniego upoważnienia u sąsiada lub przekazania go członkom zarządu i zapewnienie dostępu do wodomierza. Przy braku potwierdzenia odczytu przez właściciela, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie, rozliczenia zużytej wody dokonamy metodą ryczałtową.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z uchwałą podjętą przez Państwa na Walnym Zebraniu, od roku 2018 każda działka, na której pobierana jest woda z naszego wodociągu, musi być wyposażona w wodomierz!

U NAS DZIEŃ DZIAŁKOWCA 23 WRZEŚNIA

Zarząd ROD „Odrodzenie” serdecznie zaprasza  Wszystkich Naszych Działkowców wraz z Najbliższymi na doroczne obchody Dnia Działkowca oraz 120-lecia istnienia ogrodów działkowych w Polsce. Uroczystości rozpoczną się o godz. 17 w dniu 23 września br. (sobota) w świetlicy naszego ogrodu. Spotkanie towarzyskie po części oficjalnej ma charakter „koszyczkowy”, a zarząd zapewnia jedynie kawę, herbatę i wodę mineralną.

Serdecznie zapraszamy !

Reklamy

JEŚLI MUSICIE PAŃSTWO WYCINAĆ

KOMUNIKAT Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zasad wycinki drzew na terenach ROD

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W odniesieniu do drzew rosnących na działkach –  o zezwolenie występują działkowcy. Jeśli zaś drzewo przekraczające ustawowe limity rośnie na terenie ogólnym ROD, zarząd ogrodu – przed wycinką – zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwego organu (art. 16 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).

Nie ulegają zmianie zasady wycinki:

 • drzew owocowych

można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)

 • krzewów

tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem działkowiec (zarząd ROD) zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.

Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, jednostka krajowa PZD zwraca się zarówno do działkowców, jak i do zarządów ROD o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

 Prezydium Krajowej Rady PZD

 

Reklamy

ODKRĘCAMY WODĘ

Zarząd ROD informuje, że w dniu 29 kwietnia (sobota) w godzinach 10 – 15 upoważnione osoby będą spisywały wskazania działkowych wodomierzy. Tam gdzie będzie to konieczne, zostaną założone nowe plomby.

Obowiązkowe jest podpisanie arkusza spisowego przez Działkowca lub osobę przez niego upoważnioną.

W sytuacjach losowych (losie bądź dla nas łaskawy), prosimy o kontakt telefoniczny z numerem  886-731-431.

Przypominamy, że zgodnie z ubiegłoroczną uchwałą podjętą przez Działkowców na Walnym Zebraniu, poczynając od roku 2017 wszystkie działki MUSZĄ być wyposażone w wodomierze.

Odkręcenie dopływu wody nastąpi prawdopodobnie 30 kwietnia (w niedzielę) przed południem.

Reklamy

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Odrodzenie” odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2017 r. w naszej świetlicy przy ulicy Wycieczkowej 1/5.

Początek zebrania w pierwszym terminie o godzinie 16.00, w drugim terminie o godzinie 16.30.

Regulamin zebrania, porządek obrad oraz materiały sprawozdawcze wyłożone będą do wglądu w siedzibie Zarządu ROD (ul. Wycieczkowa 1/5), w dniach 12 i 19 kwietnia br. w godzinach 16.00 – 18.00.

Reklamy

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego 2017

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Odrodzenie” w Łodzi w dniu 23 kwietnia 2017 r. 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną  ROD za 2016 rok wraz  z  wnioskiem o przyjecie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2017 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 roku.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku.
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.
 17. Uchwalenie planu pracy na 2017 rok.
 18. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok.
 19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.
Reklamy