PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA 2019

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD „ODRODZENIE” W ŁODZI W DNIU 28 KWIETNIA 2019 ROKU

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok  (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję  Rewizyjną  ROD  wraz z  wnioskiem w sprawie absolutorium.
 9. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.
 10. Projekt planu pracy na 2019 rok.
 11. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.
 12. Ocena preliminarzy finansowych ROD  na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
 13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 14. Dyskusja.
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:a. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.

  b. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

  c. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.

  d. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.

  e. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.

  f. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

  g. Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

  h. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.

  i. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

  j. Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i  programu działania na okres kadencji.

  k. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.

 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

 

Reklamy

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 2019

REGULAMIN

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD w ROD „Odrodzenie”

 w Łodzi dnia 28 kwietnia 2019 roku

 1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Odrodzenie” w Łodzi.
 2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Odrodzenie” mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
 3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego zebrania, komisji, w wyborach do zarządu, komisji rewizyjnej i na delegatów na okręgowy zjazd)) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami i mają je wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Odrodzenie”.
 4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków), członka organów PZD w ROD oraz delegata na okręgowy zjazd i mają je wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Odrodzenie”, z wyjątkiem przypadków określonych w § 42 ust. 5 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.
 5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
 6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
 7. Walne zebranie wybiera komisję mandatową, komisję wyborczą oraz komisję uchwał i wniosków.
 8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
 9. Z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego sporządzany jest protokół. Protokolanta wyznacza Przewodniczący walnego zebrania. Protokół z walnego zebrania podpisują: Przewodniczący Zebrania oraz protokolant.
 10. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 11. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD i regulaminu ROD.
 12. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
 13. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
 14. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
 15. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
 16. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
 17. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
 18. Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do organów PZD w ROD oraz na delegatów na okręgowy zjazd i przedstawia je pod głosowanie walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD uczestniczący w zebraniu, mający czynne prawo wyborcze.
 19. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 20. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 21. O wyborze i podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).
 22. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek (kandydatura) upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium (przy braku porozumienia decyduje Przewodniczący).
 23. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.
 24. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2018 r. oraz za okres kadencji
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 • Udzielenia absolutorium dla Zarządu ROD.
 • Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2018 r. oraz za okres kadencji.
 • Ustalenia składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 • Wyników wyborów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na okręgowy zjazd.
 • Wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej w roku 2019.
 • Wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata wodna – w roku 2019.
 • Wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w roku 2019.
 • Innych dotyczących działalności ogrodu.
 • Planu pracy na 2019 r. i programu działania na kadencję.
 • Preliminarza finansowego na 2019 r.
 1. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący, z tym że uchwały dotyczące wyników wyborów wraz z przewodniczącym Komisji Wyborczej, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwal i Wniosków.
 2. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania po zasięgnięciu opinii Prezydium walnego zebrania.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD Z ROD „ODRODZENIE” W ROKU 2019

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze – Wyborcze w ROD „Odrodzenie” odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2019 r. w naszej świetlicy przy ulicy Wycieczkowej 1/5.

Początek zebrania w pierwszym terminie o godzinie 10.00, w drugim terminie o godzinie 10.30.

Regulamin zebrania, porządek obrad oraz materiały sprawozdawcze wyłożone będą do wglądu w siedzibie Zarządu ROD (ul. Wycieczkowa 1/5), w dniach 17 i 24 kwietnia br. w godzinach 12.00 – 18.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków PZD z naszego ogrodu.

W tym roku wodę odkręcamy w sobotę 27 kwietnia.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że dopływ wody do sieci ogrodowej odkręcimy  w sobotę 27 kwietnia :

w sektorach A, B, C i D w godzinach 10 – 12, w sektorze E w godzinach 13 – 15.

W tym samym dniu i godzinach przedstawiciele Komisji ds. wodnych dokonają spisu stanu początkowego i założą nowe plomby na wodomierzach zdejmowanych przez działkowców na okres zimowy. Zgodnie z regulaminem wodnym, spisany na nowo stan wodomierza musi być poświadczony podpisem działkowca lub osoby przez niego upoważnionej (sąsiada, gospodarza, członka zarządu). W sytuacji takiej prosimy zatem o bezwzględną obecność na działce. O ile wodomierza nie zdejmowano na zimę i jego wskazania nie zmieniły się, a protokół podpisano jesienią, działania te nie są konieczne. Wystarczy wcześniejsze osobiste sprawdzenie stanu technicznego wodomierza i plomb.

Informacje o opłatach za wodę za rok ubiegły (2018) przekażemy Państwu podczas Walnego Zebrania, w niedzielę (28.04).

UWAGA! WODA I WSKAZANIA WODOMIERZY ZA ROK 2018 !

Informujemy Państwa, że w sobotę 10 listopada ok. godziny 10 odetniemy na okres zimowy dopływ wody do działek. W tym dniu w godzinach 10 – 12 w sektorach A, B, C i D oraz 13 – 15 w sektorze E upoważnione przez Zarząd ROD osoby odczytają wskazania wodomierzy na Państwa działkach. Prosimy o obowiązkową obecność, związaną z koniecznością osobistego podpisania dokumentu. W przypadkach losowych prosimy o upoważnienie w tym zakresie sąsiada, członka zarządu lub gospodarza i zapewnienie dostępu do wodomierza. Przy braku potwierdzenia odczytu przez właściciela lub osobę upoważnioną, rozliczenia zużytej wody dokonamy zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie.

Przypominamy, że do chwili formalnego odczytu ilości zużytej wody nie wolno zrywać plomb i wykręcać wodomierza. Po odcięciu dopływu wody do sieci należy odkręcić wszystkie zawory znajdujące się na działce.

 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2018

Zarząd ROD „Odrodzenie” serdecznie zaprasza Wszystkich Działkowców wraz z Osobami Towarzyszącymi na doroczne obchody Dnia Działkowca. Uroczystości rozpoczną się w dniu 22 września br. (sobota) o godz. 17  w świetlicy naszego ogrodu. Po części oficjalnej przewidujemy spotkanie towarzyskie na zasadach „koszyczkowych”.  Zarząd zapewnia jedynie kawę, herbatę i wodę mineralną.

M i ł e j   z a b a w y !

Regulamin rozliczania kosztów wody zużywanej w ROD „Odrodzenie” w Łodzi zatwierdzony przez Walne Zebranie członków PZD w dniu 22 kwietnia 2018 r.

1. Podstawą rozliczeń są odczyty wskazań wodomierzy ZWiK zainstalowanych w punktach przyłączy wodociągowych przy ulicach Wycieczkowej i Strzeleckiego.

2. Zużycie wody w ogrodzie ustala się raz w roku.

3. Opłata za zużytą wodę obliczana jest wg stawek ustalonych przez dostawcę wody.

4. Na opłatę za wodę składają się:
a) opłata za wodę zużytą indywidualnie na działce,
b) opłata wodna, mająca na celu pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody,
c) opłata za wodę zużytą w obiektach wspólnych i na przyległych do nich terenach w części przypadającej na każdą działkę – wliczana do opłaty ogrodowej.

5. Rozliczenie kosztów indywidualnego zużycia wody odbywa się na podstawie odczytu wskazań wodomierza zainstalowanego na działce.

6. Zainstalowanie sprawnego, legalizowanego wodomierza jest obowiązkowe, a jego brak skutkuje odcięciem dopływu wody do działki.

7. Koszty zainstalowania wodomierza, jego legalizacji i wymiany oraz usuwania awarii sieci wodociągowej w części położonej na działce za głównym zaworem odcinającym obciążają indywidualnie każdego działkowca.

8. Czerpanie wody z głównej sieci wodociągowej z pominięciem urządzeń pomiarowych traktowane jest jako kradzież na szkodę ROD i zagrożone jest pozbawieniem praw do działki.

9. Użytkownik działki ma obowiązek umożliwić w każdym czasie dokonanie kontroli stanu wodociągu i urządzenia pomiarowego przez przedstawicieli Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.

10. Odczytu wskazań wodomierza dokonuje się jesienią, po zamknięciu dopływu wody do sieci głównej. W przypadku wodomierzy zdejmowanych przez działkowca na okres zimowy lub wymiany wodomierza, odczytu wskazań dokonuje się również podczas jego ponownego plombowania.

11. Odczytu wskazań wodomierza dokonują osoby upoważnione przez Zarząd w obecności działkowca, który podpisuje protokół stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. Dopuszcza się reprezentowanie działkowca przez osobę upoważnioną.

12. Uniemożliwienie odczytu wskazań wodomierza w wyznaczonym przez Zarząd terminie, jak również zdjęcie wodomierza na okres zimowy przed dokonaniem odczytu spowoduje obciążenie działkowca kosztami za zużytą wodę wg systemu ryczałtowego.

13. Ryczałt za zużytą wodę oblicza się mnożąc średnią wartość zużycia wody w ostatnich trzech latach przypadającą na jedną działkę przez aktualną cenę dostarczanej wody.

14. Wymianę wodomierza należy zgłosić do Zarządu, którego przedstawiciel dokona odczytu stanu początkowego, wprowadzi dane do ewidencji ROD i w odpowiednim czasie zaplombuje wodomierz.

15. Zerwanie plomby, uszkodzenie mechaniczne lub kradzież wodomierza należy bezzwłocznie zgłosić do Zarządu ROD. Rozliczenie kosztów wody za okres od poprzedniego odczytu nastąpi wówczas w formie opłaty ryczałtowej. Brak zgłoszenia może zostać potraktowany jako próba nielegalnego poboru wody, co powoduje określone konsekwencje prawne.

16. Wysokość opłaty wodnej na dany rok ustala Zarząd ROD, uwzględniając koszty wynikających z:
a) ubytków wody w sieci (różnica między wodomierzami głównymi a sumą wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach i w świetlicy ogrodowej),
b) ubytków wody z powodu awarii sieci głównej w ciągu sezonu,
c) napełnienia sieci wodą na początku sezonu (wiosną).

17. Wysokość opłaty wodnej przypadającej na każdą działkę ustalana jest na podstawie danych z ubiegłego roku z uwzględnieniem nadwyżek i niedoborów i wraz z terminem jej wnoszenia przedstawiana jest na Walnym Zebraniu w postaci projektu uchwały.

18. Nadwyżkę z tytułu różnic w prognozowanych i rzeczywistych wydatkach w zakresie opłaty wodnej można przeznaczyć jedynie na obniżenie opłaty w kolejnym roku oraz na nakłady na sieć wodną ogrodową. Niedobory pokrywane będą z bieżących środków i obciążą każdego z działkowców w najbliższym okresie rozliczeniowym.

19. Wysokość opłaty za wodę zużytą w obiektach wspólnych i na przyległych do nich terenach ustalana jest przez Zarząd w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego w świetlicy ROD. Wylicza się ją w przeliczeniu na każdą działkę, po odjęciu kosztów zużycia wody przez wynajmujących salę świetlicy.

20. Opłata za wodę zużytą w obiektach wspólnych i na przyległych do nich terenach łącznie z kosztami konserwacji sieci, bieżących napraw i usuwania awarii sieci wodociągowej, wnoszona jest jako część opłaty ogrodowej ustalanej uchwałą Walnego Zebrania.

21. Informację o indywidualnych kosztach zużycia wody Zarząd ROD przedstawia raz w roku, na Walnym Zebraniu.

22. Opłaty za wodę wnoszone są przez każdego z działkowców corocznie, do końca czerwca i obejmują zaliczkę w wysokości równej opłacie za wodę za rok ubiegły. Przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty spowoduje powiększenie kwoty należnej o odsetki ustawowe.

23. Każdy działkowiec zobowiązany jest do oszczędnego gospodarowania wodą, dbania o stan techniczny instalacji oraz do niezwłocznego zgłaszania do Zarządu ROD awarii lub przypadków niegospodarności w korzystaniu z wody.