PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA 2019

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD „ODRODZENIE” W ŁODZI W DNIU 28 KWIETNIA 2019 ROKU

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok  (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję  Rewizyjną  ROD  wraz z  wnioskiem w sprawie absolutorium.
 9. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.
 10. Projekt planu pracy na 2019 rok.
 11. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.
 12. Ocena preliminarzy finansowych ROD  na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
 13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 14. Dyskusja.
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:a. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.

  b. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

  c. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.

  d. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.

  e. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.

  f. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

  g. Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

  h. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.

  i. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

  j. Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i  programu działania na okres kadencji.

  k. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.

 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

 

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 2019

REGULAMIN

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD w ROD „Odrodzenie”

 w Łodzi dnia 28 kwietnia 2019 roku

 1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Odrodzenie” w Łodzi.
 2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Odrodzenie” mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
 3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego zebrania, komisji, w wyborach do zarządu, komisji rewizyjnej i na delegatów na okręgowy zjazd)) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami i mają je wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Odrodzenie”.
 4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków), członka organów PZD w ROD oraz delegata na okręgowy zjazd i mają je wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Odrodzenie”, z wyjątkiem przypadków określonych w § 42 ust. 5 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.
 5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
 6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
 7. Walne zebranie wybiera komisję mandatową, komisję wyborczą oraz komisję uchwał i wniosków.
 8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
 9. Z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego sporządzany jest protokół. Protokolanta wyznacza Przewodniczący walnego zebrania. Protokół z walnego zebrania podpisują: Przewodniczący Zebrania oraz protokolant.
 10. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 11. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD i regulaminu ROD.
 12. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
 13. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
 14. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
 15. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
 16. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
 17. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
 18. Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do organów PZD w ROD oraz na delegatów na okręgowy zjazd i przedstawia je pod głosowanie walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD uczestniczący w zebraniu, mający czynne prawo wyborcze.
 19. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 20. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 21. O wyborze i podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).
 22. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek (kandydatura) upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium (przy braku porozumienia decyduje Przewodniczący).
 23. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.
 24. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2018 r. oraz za okres kadencji
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 • Udzielenia absolutorium dla Zarządu ROD.
 • Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2018 r. oraz za okres kadencji.
 • Ustalenia składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 • Wyników wyborów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na okręgowy zjazd.
 • Wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej w roku 2019.
 • Wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata wodna – w roku 2019.
 • Wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w roku 2019.
 • Innych dotyczących działalności ogrodu.
 • Planu pracy na 2019 r. i programu działania na kadencję.
 • Preliminarza finansowego na 2019 r.
 1. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący, z tym że uchwały dotyczące wyników wyborów wraz z przewodniczącym Komisji Wyborczej, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwal i Wniosków.
 2. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania po zasięgnięciu opinii Prezydium walnego zebrania.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD Z ROD „ODRODZENIE” W ROKU 2019

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze – Wyborcze w ROD „Odrodzenie” odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2019 r. w naszej świetlicy przy ulicy Wycieczkowej 1/5.

Początek zebrania w pierwszym terminie o godzinie 10.00, w drugim terminie o godzinie 10.30.

Regulamin zebrania, porządek obrad oraz materiały sprawozdawcze wyłożone będą do wglądu w siedzibie Zarządu ROD (ul. Wycieczkowa 1/5), w dniach 17 i 24 kwietnia br. w godzinach 12.00 – 18.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków PZD z naszego ogrodu.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD „ODRODZENIE” W ŁODZI W DNIU 22 KWIETNIA 2018 ROKU

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 roku.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 rok wraz
  z wnioskiem o przyjecie lub odrzucenie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2018 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 roku.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku.
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku.
 17. Uchwalenie planu pracy na 2018 rok.
 18. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 rok.
 19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW PZD W ROD „ODRODZENIE” W ŁODZI W ROKU 2018

 1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD, użytkujący działki w ROD „Odrodzenie” w Łodzi i zaproszeni przez Zarząd ROD goście oraz przedstawiciele organów wyższych PZD.
 2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Odrodzenie” mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
 3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego zebrania, komisji, w wyborach uzupełniających), wszystkimi wnioskami oraz uchwałami i mają je wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Odrodzenie” w Łodzi.
 4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków), do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD, na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD i mają je wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Odrodzenie”, z wyjątkiem przypadków określonych w § 42 ust. 5 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.
 5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie I Wiceprezes.
 6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
 7. Walne zebranie wybiera Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą (o ile zachodzi potrzeba) oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
 8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania sprawozdawczego. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
 9. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 10. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD.
 11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
 12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
 13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
 14. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
 15. Komisja Mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, Komisja Mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
 16. Komisja Uchwał i Wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
 17. W przypadku przeprowadzania wyborów uzupełniających Komisja Wyborcza rejestruje kandydatów zgłaszanych do Zarządu ROD lub do Komisji Rewizyjnej ROD i przedstawia je pod głosowanie walnego zebranie. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD mający czynne prawo wyborcze uczestniczący w zebraniu.
 18. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 19. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 20. O podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów „za” niż „przeciw” (zwykła większość).
 21. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium (przy braku porozumienia decyduje Przewodniczący).
 22. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.
 23. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
  – zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2017 rok i sprawozdania finansowego za 2017 rok,
  – zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku,
  – wyników wyborów uzupełniających do Zarządu ROD i (lub) do Komisji Rewizyjnej ROD w przypadku ich przeprowadzenia,
  – wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w 2018 roku
  – planu pracy na rok 2018,
  – preliminarza finansowego na 2018 rok,
  – innych dotyczących działalności ogrodu.
 24. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania, z tym że uchwały dotyczące wyników wyborów wraz z przewodniczącym Komisji Wyborczej, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków.
 25. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium walnego zebrania.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD W ROD „ODRODZENIE” W ROKU 2018

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Odrodzenie” odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2018 r. w naszej świetlicy przy ulicy Wycieczkowej 1/5.

Początek zebrania w pierwszym terminie o godzinie 10.00, w drugim terminie o godzinie 10.30.

Regulamin zebrania, porządek obrad oraz materiały sprawozdawcze wyłożone będą do wglądu w siedzibie Zarządu ROD (ul. Wycieczkowa 1/5), w dniach 11 i 18 kwietnia br. w godzinach 16.00 – 18.00.

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Odrodzenie” odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2017 r. w naszej świetlicy przy ulicy Wycieczkowej 1/5.

Początek zebrania w pierwszym terminie o godzinie 16.00, w drugim terminie o godzinie 16.30.

Regulamin zebrania, porządek obrad oraz materiały sprawozdawcze wyłożone będą do wglądu w siedzibie Zarządu ROD (ul. Wycieczkowa 1/5), w dniach 12 i 19 kwietnia br. w godzinach 16.00 – 18.00.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego 2017

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Odrodzenie” w Łodzi w dniu 23 kwietnia 2017 r. 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną  ROD za 2016 rok wraz  z  wnioskiem o przyjecie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2017 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 roku.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku.
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.
 17. Uchwalenie planu pracy na 2017 rok.
 18. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok.
 19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego 2017

 

REGULAMIN

Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD w ROD „Odrodzenie” w Łodzi dnia 23 kwietnia 2017  roku

 1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD, użytkujący działki w ROD „Odrodzenie” w Łodzi  i zaproszeni przez Zarząd ROD goście oraz przedstawiciele organów wyższych PZD.
 2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Odrodzenie” mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
 3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego zebrania, komisji, w wyborach uzupełniających), wszystkimi wnioskami oraz uchwałami i mają je wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Odrodzenie” w Łodzi.
 4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków), do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD, na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD i mają je wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Odrodzenie”, z wyjątkiem przypadków określonych w § 42 ust. 5 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.
 5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie I Wiceprezes.
 6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
 7. Walne zebranie wybiera Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą (o ile zachodzi potrzeba) oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
 8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania sprawozdawczego. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
 9. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 10. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD.
 11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
 12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
 13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
 14. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
 15. Komisja Mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, Komisja Mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
 16. Komisja Uchwał i Wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
 17. W przypadku przeprowadzania wyborów uzupełniających Komisja Wyborcza rejestruje kandydatów zgłaszanych do Zarządu ROD lub do Komisji Rewizyjnej ROD i przedstawia je pod głosowanie walnego zebranie. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD mający czynne prawo wyborcze uczestniczący w zebraniu.
 18. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 19. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 20. O podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów „za” niż „przeciw” (zwykła większość).
 21. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium (przy braku porozumienia decyduje Przewodniczący).
 22. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.
 23. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2016 rok i sprawozdania finansowego za 2016 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku,
 • wyników wyborów uzupełniających do Zarządu ROD i (lub) do Komisji Rewizyjnej ROD w przypadku ich przeprowadzenia,
 • wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w 2017 roku
 • planu pracy na rok 2017,
 • preliminarza finansowego na 2017 rok,
 • innych dotyczących działalności ogrodu.
 1. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania, z tym że uchwal dotyczące wyników wyborów wraz z przewodniczącym Komisji Wyborczej, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków.
 2. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium walnego zebrania.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO  ZEBRANIA

Regulamin walnego zebrania sprawozdawczego

REGULAMIN

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „Odrodzenie” w Łodzi

dnia  10 kwietnia 2016  roku

 

 1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD, użytkujący działki w ROD „Odrodzenie” w Łodzi  i zaproszeni przez Zarząd ROD goście oraz przedstawiciele organów wyższych PZD.
 2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Odrodzenie” mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
 3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego zebrania, komisji, w wyborach uzupełniających), wszystkimi wnioskami oraz uchwałami i mają je wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Odrodzenie” w Łodzi.
 4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków), do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD, na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD i mają je wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Odrodzenie”, z wyjątkiem przypadków określonych w § 42 ust. 5 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.
 5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie I Wiceprezes.
 6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
 7. Walne zebranie wybiera Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą (o ile zachodzi potrzeba) oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
 8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania sprawozdawczego. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
 9. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 10. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD.
 11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
 12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
 13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
 14. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
 15. Komisja Mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, Komisja Mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
 16. Komisja Uchwał i Wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
 17. W przypadku przeprowadzania wyborów uzupełniających Komisja Wyborcza rejestruje kandydatów zgłaszanych do Zarządu ROD lub do Komisji Rewizyjnej ROD i przedstawia je pod głosowanie walnego zebranie. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD mający czynne prawo wyborcze uczestniczący w zebraniu.
 18. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 19. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 20. O podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów „za” niż „przeciw” (zwykła większość).
 21. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium (przy braku porozumienia decyduje Przewodniczący).
 22. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.
 23. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2015 rok i sprawozdania finansowego za 2015 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku,
 • wyników wyborów uzupełniających do Zarządu ROD i (lub) do Komisji Rewizyjnej ROD w przypadku ich przeprowadzenia,
 • wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w 2016 roku
 • planu pracy na rok 2016,
 • preliminarza finansowego na 2016 rok,
 • innych dotyczących działalności ogrodu.
 1. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania, z tym że uchwal dotyczące wyników wyborów wraz z przewodniczącym Komisji Wyborczej, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków.
 2. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium walnego zebrania.

 

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO  ZEBRANIA

 

 

Łódź, dnia 10 kwietnia 2016 roku