Prawo

Ustawa o ROD z 2013

Statut PZD

Regulamin ROD

 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi

Ustawa o ochronie przyrody

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa o zanieczyszczeniu wód

Ustawa prawo budowlane

Ustawa prawo ochrony środowiska

Ustawa prawo o stowarzyszeniach

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach 2017